fbpx

תנאי שימוש

​​תאריך עדכון אחרון : 16 בדצמבר 2016


 1. ברוכים הבאים לאתר גבצ'יק (להלן: "גבצ'יק ו/או האתר"). הביקור ו/או השימוש באתר הינו על אחריות המשתמש ולצרכיו האישיים והפרטיים בלבד, ובכפוף להוראות ולתנאים המפורטים להלן ולכל דין.

 2. אנא קרא בעיון את תנאי השימוש וצור עמנו קשר בכל שאלה בקשר לתנאי השימוש באמצעות מייל nir@gavchick.co.il.

 3. בעצם השימוש באתר ו/או בשירותים המוצעים במסגרתו, בין אם על ידי גלישה באתר ובין אם על ידי גישה לאתר במלואו ו/או בחלקו באמצעות פלטפורמות ומדיות שונות לרבות פייסבוק, אינסטגרם, יוטיוב ואחרות, הנך מאשר את קבלת תנאי השימוש בו. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי השימוש הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

 4. אינך רשאי לקבל את תנאי השימוש ולהשתמש באתר אם אינך כשיר ליצור הסכם משפטי מחייב, בין היתר מפאת גילך, או אם השימוש באתר אסור לפי החוקים החלים עליך או לפי כל עניין אחר.

 5. מטעמי נוחות בלבד נכתבו תנאי השימוש בלשון זכר; בכל מקום בו משתמשים בתנאי השימוש בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה ולחבר בני אדם בין שהוא תאגיד ובין שאינו תאגיד. המילים "תכנים" או "מידע", כוללות בין היתר, נתונים, סימנים, מושגים או הוראות, תוכנה, וידאו, אודיו, תמונות, טקסט, קבצי שמע, יצירות, סימני מסחר, סימני שירות, שמות מסחריים, פטנטים, מדגמים וכיוצב'.

 6. האתר רשאי לשנות את תנאי השימוש מעת לעת, לא הודעה מוקדמת למשתמשים. הגרסה העדכנית של תנאי השימוש היא שתחייב את המשתמשים באתר . באחריות המשתמש לחזור ולבדוק מעת לעת את תנאי השימוש באתר.


קניין רוחני וזכויות יוצרים
 1. האתר כולל תכנים ומידע מקוריים, אשר האתר הינו בעל זכויות הקניין הרוחני בהם, וכן תכנים ומידע אשר האתר הינו בעל בעלת ההרשאה הנדרשת לשם עשיית שימוש בהם. השימוש באתר אינו מקנה למשתמש כל זכות לעשות שימוש בקניינו הרוחני של האתר ו/או של צדדים שלישיים.

 2. המשתמש מתחייב לא לעשות כל פעולה שמפרה את זכויותיו של האתר ו/או של צדדים שלישיים בתכנים ו/או במידע המופיעים באתר. בנוסף, אין להעתיק, לשכפל, לפרסם, לבצע בפומבי, לשנות, לעבד, לפרסם, לערוך הנדסה לאחור, ליצור יצירה נגזרת, להשכיר, לשדר או להציג בפומבי את התכנים ו/או המידע המוצגים באתר זה.

 3. למען הסר ספק המשתמש רשאי להשתמש באתר למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי.

 4. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.אחריות
 1. השימוש באתר ובתכנים בו ניתן כפי שהוא (as is), ולא תהיה למשתמש כל טענה כלפי החברה בגין אופי השימוש ואיכותו.

 2. המידע והתכנים המופיעים באתר נועדו לספק אינפורמציה בלבד והם אינם בגדר המלצה ו/או עצה ו/או חוות דעת מקצועית מצד האתר ו/או בעליו ו/או מפעיליו. מפתח שיטת גבציק אינו רופא והאינפורמציה הניתנת על ידו ו/או על ידי מי מטעמו באתר נעשית על בסיס ניסיונו האישי בלבד. המידע המקצועי המתפרסם באתר מובא לצורך ידע כללי בלבד הוא אינו תחליף לייעוץ מקצועי, המתחשב בצרכים ובנסיבות אישיים. כל שימוש באתר נעשה על אחריותו הבלעדית של המשתמש והאתר ו/או בעליו ו/או מפעיליו אינו נושאים בכל אחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, העלול להיגרם למשתמש האתר כתוצאה משימוש בתכניו ו/או המידע שבו, לרבות מידע פרסומי ו/או מסחרי, ולהשלכות השימוש בהם, בין אם מדובר בתכנים שמקורם באתר ובין אם בתכנים אשר מקורם בצדדים שלישיים, לרבות טוקבקים המועלים על ידי משתמשי האתר

 3. נוסף על האמור, יובהר כי תגובות שונות המופיעות באתר, בין אם נעשו מטעם האתר ובין אם מטעם משתמשיו ו/או צדדים שלישיים, משקפים דעה אישית בלבד של כותביהם ואין לראות בדברים אלה בגדר המלצה ו/או חוות דעת מקצועית.

 4. האתר אינו עורך צנזורה או פיקוח שוטף על תכני המשתמשים ותכני צדדים שלישיים שבאתר. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האתר רשאי לבדוק את תוכן התגובות הנשלחות על-ידי הגולשים, מעת לעת, וזאת כדי למנוע פרסום דברי נאצה, איומים, ביטויים של גסות רוח וכן תכנים שהם בלתי חוקיים על פניהם וכן הוא רשאי לערוך, לשנות, לתקן או למחוק תגובות, בשלמותן ו/או בחלקן, ו/או כל חומר ו/או מידע על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, ו/או שלא להציגן כלל, וזאת מבלי לתת על כך הודעה מראש למשתמש . כן רשאי האתר לחסום משתמש מסוים, ללא כל הודעה מוקדמת, מבלי שתהיה לו כל טענה או דרישה עקב כך.

 5. היה ולדעתך מידע המפורסם באתר מפר זכות או דין או גורם לכל פגיעה, אנא הודע לאתר על כך באופן מידי. את ההודעה יש למסור לניר יוגב ת.ד. 274 צופים ולדואל nir@gavchick.co.il.. על ההודעה לכלול פירוט של התלונה, את פרטי ההתקשרות שלך, הצהרה כי האמור בתלונה הינו אמת, וכל פרט רלוונטי אחר לצורך הערכת התלונה וטיפול בה. האתר יטפל בתלונה לפי שיקול דעתו.

 6. האתר שומר לעצמו את הזכות לחשוף את פרטי המשתמש, וזאת אף ללא צו של בית משפט וכן רשאי לצרף גולש כצד להליך שיפוטי המתנהל בשל מעשה או מחדל של האחרון.

 7. האתר אינו אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא אשר עלול להיגרם למשתמשי האתר כתוצאה מתקלות, וירוסים, סוסים טרויאנים וכו', אשר עלולים להיות מועברים באמצעות האתר.


הפניית לקישורים לאתרים אחרים
 1. ככל שהאתר יכיל הפניות וקישורים לאתרים אחרים (להלן: "אתרים אחרים"), הרי שהאתר אינו אחראי למידע ו/או לתכנים המופיעים באתרים האחרים, לרבות מפרטים טכניים, מחירים ופרסומות, ו/או לשירותים ו/או למוצרים המופיעים בהם. אין בהצבת קישורים לאתרים האחרים כדי להוות כל המלצה ו/או הבעת דעה ו/או הבעת תמיכה ו/או מתן חסות למוצרים ו/או לשירותים המוצעים באתרים אלה ואין לאתר כל אחריות מכל סוג שהוא לאמור במסגרת אותם אתרים אחרים.

 2. האתר אינו מתחייב כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו את המשתמשים לאתר אינטרנט פעיל. האתר רשאי לסלק מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכול לפי שיקול דעתו.


שימוש באתר
 1. המשתמש מתחייב לא לעשות באתר שימוש שלא באמצעות ממשק המשתמש המסופק על-ידי האתר ולא לנסות לחדור למחשביה של החברה ו/או לאתר.

 2. המשתמש מתחייב לא לפעול לשיבוש או להפרעה לשירותים המסופקים על-ידי האתר ולא לעשות כל פעולה המנוגדת לדין, לרבות פעולה המהווה עבירת מחשב כמפורט בחוק המחשבים תשנ"ה-1995 (להלן: "חוק המחשבים"), ולרבות שיבוש או הפרעה לפעילותו התקינה של מחשב או חומר מחשב, העברת מידע כוזב, חדירה לחומר מחשב שלא כדין ו/או כדי לעבור עבירה אחרת, ו/או החדרת תוכנה שעלולה לגרום נזק למחשב ו/או לחומר מחשב, ו/או כל פעולה אחרת המהווה עבירה על החוק.

 3. המשתמש רשאי להציג את תגובותיו האישיות למידע ולתכנים המופיעים באתר (להלן: "טוקבקים"), במקומות המיועדים לכך באתר. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהטוקבקים חשופים לכלל משתמשי האתר.

 4. המשתמש מתחייב כי התכנים או המידע הנכלל בטוקבקים המועלים על ידו, הינם בהתאם להוראות כל דין ואין בהם כדי להוות הפרה של כל דין, הסכם או התחייבות, לרבות לשון הרע, הוצאת דיבה, פגיעה בפרטיות, זכויות קניין רוחני, התחזות לאדם או גוף אחר והטעיית צרכנים.

 5. המשתמש מצהיר כי הינו בעל מלוא זכויות הקניין הרוחני בתכנים ו/או מידע המועלים על ידו במסגרת הטוקבקים וכי הוא מתיר לאתר לעשות כל שימוש מכל סוג שהוא ולכל מטרה שהיא בתכנים המועלים על ידו, וזאת ללא כל הגבלה וללא תשלום כל תמורה, ולרבות פרסומם בכל מדיה שהיא ו/או עשיית כל שימוש אחר בהם ו/או הסרתם מהאתר, וכן מסכים לוותר על זכויותיו המוסריות בהם ככל שישנן. האמור לעיל מתייחס בעיקר לעדויות אשר יועלו על ידי המשתמש לאתר.

 6. המשתמש ישא באחריות בלעדית בגין כל תביעה ו/או דרישה ו/או הוצאה ו/או נזק שייגרמו לאתר ממעשי המשתמש באתר, לרבות הפרת תנאי השימוש של האתר ו/או הפרת זכויותיהם של צדדים שלישיים. המשתמש מסכים ומתחייב לשפות את האתר, בעליו ומנהליו, בגין כל תביעה ו/או דרישה ו/או הוצאה ו/או נזק ככל שיהיו, מחמת תביעה ו/או דרישה שתופנה כלפיו על ידי צד ג' עקב הפרה של המשתמש הוראה מההוראות האמורות בתנאי השימוש, ו/או הפרה של כל זכות אחרת ו/או הפרה של כל דין.

 7. המשתמש מסכים כי פרטי מחשבו ו/או כל פרט אחר אודות התנהגותו באתר יישמרו על ידי האתר והוא יוכל לעשות בהם שימוש.


כללי
 1. על תנאי השימוש ועל השימוש באתר חלים דיני מדינת ישראל ולבתי המשפט במחוז תל-אביב ובמחוז מרכז תהא סמכות שיפוט בלעדית בכל הקשור בהם.

 2. במידה שתנאי מתנאי השימוש יקבע כבלתי אכיף ו/או חסר תוקף על-ידי ערכאה שיפוטית, ייחשב כאילו שונה תנאי זה אך ורק בהיקף הנדרש כדי שיהיה אכיף ובר תוקף. אם בכל מקרה ייחשב התנאי כחסר תוקף ו/או לא אכיף, ייחשב התנאי כאילו נמחק מתנאי השימוש ולא יהפוך את יתר התנאים בתנאי השימוש לחסרי תוקף או ללא אכיפים.

 3. שום התנהגות, ויתור, הימנעות מפעולה ו/או שיהוי ו/או עיכוב מצד כלשהו בהפעלת זכות מזכויות האתר לפי תנאי השימוש ו/או מדיניות הגנת הפרטיות ו/או הדין לא תחשב לויתור על זכות כלשהי או כהסכמה לאיזו הפרה או אי קיום תנאי מתנאי השימוש ו/או מדיניות הגנת הפרטיות או כנותנת דחייה או ארכה או כשינוי, ביטול או תוספת של איזה תנאי שהוא, אלא אם נעשתה בכתב ומפורשות.

 4. האתר רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי להפסיק את פעילות האתר באופן זמני או מוחלט, לבצע כל שינוי באתר ובכלל זה בשירותים המוצעים באתר, בתוכנו, בעיצובו, בתנאי הגישה לאתר וכיוצא באלה.

>