fbpx

מדיניות פרטיות

​תאריך עדכון אחרון : 16 בדצמבר  2016


  1. ברוכים הבאים לאתר גבציק (להלן: "גבציק ו/או האתר"). הביקור ו/או השימוש באתר הינו על אחריות המשתמש ולצרכיו האישיים והפרטיים בלבד, ובכפוף לתנאי השימוש המפורטים בו.

בעצם השימוש באתר ו/או בשירותים המוצעים במסגרתו, בין אם על ידי גלישה באתר ובין אם על ידי גישה לאתר במלואו ו/או בחלקו באמצעות פלטפורמות ומדיות שונות לרבות פייסבוק, אינסטגרם, יוטיוב ואחרות, הנך מאשר את קבלת תנאי השימוש בו ומדיניות הפרטיות. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי השימוש הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

מטעמי נוחות בלבד נכתבו תנאי השימוש בלשון זכר; בכל מקום בו משתמשים בתנאי השימוש בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה ולחבר בני אדם בין שהוא תאגיד ובין שאינו תאגיד. המילים "תכנים" או "מידע", כוללות בין היתר, נתונים, סימנים, מושגים או הוראות, תוכנה, וידאו, אודיו, תמונות, טקסט, קבצי שמע, יצירות, סימני מסחר, סימני שירות, שמות מסחריים, פטנטים, מדגמים וכיוצב'.

  1. במסגרת הרישום לאתר ו/או הגלישה בו ו/או השימוש בו, האתר אוסף ומאחסן מידע אודות המשתמשים באתר. הנתונים שנאספים אודות הגולשים, בין אם נמסרו אקטיבית ובין אם לאו, יישמרו במאגר המידע של האתר והאתר ובעליו יהיו רשאים להשתמש במידע לגבי המשתמשים לצורך האתר ו/או לצורך עסקיו, לרבות לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי על ידי צדדים שלישיים, לרבות קבלנים ו/או נותנים שירותים ו/או מפרסמים.

  2. שירותים מסוימים הניתנים באתר או באמצעותו טעונים הרשמה מוקדמת ו/או הזנתם, בין השאר, של פרטים מזהים שונים, כדוגמת שם, כתובת, פרטי כרטיס אשראי, העדפות צריכה, דרכי תקשורת, לרבות מספרי טלפון וכתובת דואר אלקטרוני. מידע כאמור נמסר על ידי המשתמש ביודעין במהלך פעולות הרישום המבוצעות על ידו ומסירת חלק ממנו היא תנאי לקבלת השירותים הרלוונטיים. למען הסר ספק לא חלה על המשתמש כל חובה למסור את המידע האישי האמור, אך אי מסירתו תביא לכך שלא תוכל לקבל את כל ו/או חלק מהשירותים.

  3. מידע הנצבר על פעילות המשתמש באתר כאשר נעשה שימוש באתר ו/או בשירותים המצויים באתר, מתועד באתר באופן אוטומטי וסטטיסטי (לדוגמא, העמודים בהם צפה המשתמש, השירותים וההצעות שעניינו אותו, פרסומות שקרא וכו') וכן מידע אודות המחשב של המשתמש, נתונים מהדפדפן של המשתמש, כולל כתובת ה-IP של המשתמש ומאפייני תוכנה וחומרה, בין השאר, על-ידי יישומים הצוברים מידע (cookies) על המשתמש לרבות על ידי צדדים שלישים, וכל זאת גם כדי להתאים את השירותים להעדפותיו האישיות של המשתמש.

  4. מבלי לגרוע מהאמור לעיל יצוין כי השימוש במידע שנאסף ייעשה על מנת: (א) לאפשר את השימוש בשירותים השונים באתר; (ב) לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים (לרבות באמצעות התאמה למשתמש על בסיס זיהויו); (ג) לזהות ולטפל בסוגיות אבטחה, תרמית, הונאות ו/או בעיות אחרות; (ד) לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים; (ה) לצורכי יצירת קשר עם המשתמשים; (ו) לצורך משלוח דיוור פרסומי, (ז) לצורך התפעול השוטף וניהול האתר .

  5. בכפוף לכל דין ולמדיניות פרטיות זו, החברה לא תמסור את פרטיו האישיים של המשתמש באתר האישיים לצדדים שלישיים, אלא במקרים המפורטים להלן: (א) אם המשתמש נתן לכך את הסכמתו ; (ב) אם המשתמש רוכש / מבקש לממש הטבה / להשתתף בפעילות וכד' של בתי עסק ו/או צדדים שלישיים, יועבר המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה / מימוש ההטבה / השתתפות בפעילות; (ג) במקרה של מחלוקת משפטית בין לבין האתר ו/או בעליו ו/או מנהליו ו/או מפעילי האתר ו/או צד שלישי (ד) אם תבצע באתר פעולות שבניגוד לדין; (ה) אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי על-פי הוראות כל דין; (ן) במקרה שבו האתר ו/או בעליו יעמדו בפני איום בנקיטת צעדים משפטיים נגדם בגין פעולות המשתמש באתר (ז) במסגרת הליך משפטי אף ללא צו של בית המשפט לרבות על מנת לצרף את המשתמש כצד להליך שיפוטי המתנהל בשל מעשה או מחדל של האחרון.

  6. ככל שהמשתמש יעשה שימוש בשירותים של צדדים שלישים המסופקים על ידי האתר, תחול עליו מדיניות הגנת הפרטיות של אותו צד שלישי אשר לו מדיניות פרטיות משל עצמו ונפרדת.

  7. האתר רשאי לשנות מעת לעת את מדיניות פרטיות זו. בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה.

  8. בעצם גלישתו של המשתמש באתר הוא מסכים לתנאי השימוש באתר (ובכלל זה מדיניות זו) וכן מסכים כי כל הפרטים שימסור ו/או הנובעים מפעילותו באתר ובכלל זה מידע שנאסף אודותיו במהלך השימוש בו, יאגרו במאגרי המידע כאמור, ומוותר על כל טענה אשר עשויה להיות לו בקשר עם איסוף המידע כאמור.

  9. בשימוש באתר ומסירת פרטי המשתמש, המשתמש מסכים כי החברה תוכל לשלוח אליו מעת לעת עדכונים ו/או חומרים פרסומיים אחרים באמצעות פרטיו, לרבות בדואר אלקטרוני ו/או באמצעות הודעות SMS.

>